1)  Thùng 30 lon Nước ép Xoài 240ml

2)  Thùng 30 lon Nước ép Dứa - Nha Đam 240ml

3)  Thùng 30 lon Nước ép Ổi 240ml

4)  Thùng 30 lon Nước ép Mãng Cầu 240ml

5)  Thùng 30 lon Nước ép Vải 240ml

6)  Thùng 30 lon Nước ép Chanh Dây 240ml